Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k havárii komunikace „Pod Jáníčkem“

 

Informace doplněné k 24.8.2017-výběrové řízení na dodavatele stavby

Dne 23.8.2017 se na Krajském úřadě konalo hodnocení nabídek na dodavatele vlastní stavby.Z 10 podaných nabídek kde kriteriem hodnocení byla nejnižší nabídková cena se na prvním místě umístnila firma EUROVIA s cenou celkovou včetně DPH 52.769.163, -Kč.Z celkových nákladů stavby činí podíl obce na vlastních objektech ca 9.500.000,-Kč.
Současně probíhá zákonná lhůta pro možnost odvolání neúspěšných uchazečů proti rozhodnutí zadavatele, pokud se tak nestane, může být uzavřena smlouva mezi investory, tj.Jihočeským krajem a Městysem Křemže.
Vlastní zahájení stavby je ale závislé na provedení přípravných zabezpečovacích prací, které jsem popisoval v předchozí informaci.

Ing.Josef Troup,starosta

Informace doplněné k 14.8.2017 na základě předchozího zřícení části opěrné zdi a komunikace a následného jednání zainteresovaných stran dne 14.8.2017

Ve čtvrtek 10.8. zhruba kolem 11 hodiny dopolední došlo zřejmě vlivem předchozího deště ke zřícení nejvice narušené části opěrné zdi a komunikace nad schůdky směrem do Chlumu.Schody byly z větší části zavaleny.Díky výpovědi očitého svědka zřícení bylo potvrzeno, že v době zřícení se v prostoru závalu nenacházela žádná osoba(i přes zákaz vstupu byla tato trasa některými využívána.
O havárii byl ihned vyrozuměn vlastník, tj.Jihočeský kraj porostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov.Pracovník SÚS se dostavil neprodleně a na místě bylo dohodnuto provedení dalšího fyzického zamezení nepovoleného vstupu ještě téhož dne.Informována byla i Policie ČR.(Jako zajímavost uvádím, že ca půl hodiny po havárii mě kontaktovali první zástupci medií a následně další evidentně s cílem přinést dramatický příběh.S některým bulvárními medii jsem na základě předchozí zkušenosti s neobjektivním a nevyváženým zpravodajstvím nekomunikoval).
O havárii a výzvě k zákazu vstupu do prostoru události jsme podávali zprávu ve dnech 10.-11.8. veřejným rozhlasem několikrát denně až do večerních hodin.

Následně byla na 14.8. svolána operativní schůzka všech zainteresovaných(vlastník, tj.Jihočeský kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, projektant, statik, geoinženýr,odbor dopravy MěÚ Č.Krumlov,stavební úřad Křemže a Městys Křemže) s cílem sjednotit další postup.
Výsledkem jednání je tento následný postup: do 18.8. zajistí statik se stavebním úřadem Křemže místní prohlídku a pasportizaci přilehlých objektů(2)  a výpočet statických hodnot jako podklad pro geotechniky.Do konce srpna provede geotechnická firma potřebné výpočty a dokumentaci pro zabezpečovací záporové pažení(důvodem tohoto pažení není vlastní havárie ale následné provádění vlastní stavby).Ná základě těchto podkladů provede Jihočeský kraj výběr dodavatele těchto speciálních vrtacích a kotevních prací.
Na mojo otázku, že naše občany bude zajímat zejména časový harmonogram vlastních prací, jsem byl informován, že předpoklad uvedených přípravných prací, tj.vrtání a osazení záporového pažení bude zhruba v polovině měsíce listopadu.
Z toho vyplývá, že předchozí časové předpoklady průběhu prací, (tj.provedení záporového pažení během prázdnin, v průběhu podzimu zahájení vastních prací na rekonstrukci, možné zprůjezdění komunikace osobní dopravou v zimním období, jarní opětovná uzavírka a pokračování prací) je bohužel nereálné.
Dne 23.8. se uskuteční zasedání komise k výběru nabídek na zhotovitele stavby.Zde je další velká neznámá , která by mohla způsobit další časové komplikace  a to , zda se některý z uchazečů neodvolá do rozhodnutí komise, jak je v dnešní době běžné.
Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout optimistější informace a znovu žádám a prosím, aby všichni, v zájmu svého zdraví a života respektovali zákaz vstupu do prostoru havárie, kde hrozí další pokračování destrukce.
Pro úplnost dodávám ,že zde uvedené informace vycházejí z jednání všech zainteresovaných stran, jsou objektivní a v tomto okamžiku aktuální.Všechny nové informace budou neprodleně doplňovány.Zprávy poskytnuté médii nemusí(jak jsem se již přesvědčil) poskytovat objektivní a úplné informace.
S úctou, Ing.Josef Troup,starosta,Městys Křemže

 

Informace doplněné na základě výrobního výboru dne 14.6.2017

Na pracovním výboru byla předložena projektová dokumentace ve stavu“před dokončením“.
V místě havarie opěrné zdi dojde v délce 45 m k založení dvojitého záporového pažení pro budoucí zajištění stavební jámy.S ohledem na problematickou parcelu č.35 kde nelze identifikovat vlastníka bude stavba zatím rozdělena na Stavbu 1 a Stavbu 2.
Rozpočet stavby bude investorům předán do 22.6.2017.
Stavební úřad zajistí v dostatečném předstihu před začátkem stavby vyrozumění o nutnosti připojení přilehlých nemovitostí na nové kanalizační přípojky.
Dojde ke koordinaci tras vedení VO a NN a budou založeny rezervní chráničky pod novou komunikaci.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje určí požadavky objednatele(Jihočeský kraj) do rozpočtu stavby a koordinátor BOZP určí zároveň požadavky BOZP do rozpočtu stavby.
Další nové informace budeme nadále zveřejňovat na této stránce.

 

Informace doplněné na základě porady k objízdným trasám veřejné autobusové dopravy a dalším postupu prací dne 11.7.2017

Dle informací ředitele Krajské správy a údržby silnic Jihočeského kraje je dokončen prováděcí projekt stavby.Vzhledem k výši předpokládaných nákladů stavby musí vyhlášení výběrového řízení a zadání výběrového řízení schválit rada kraje.Materiály budou radě předloženy v týdnu od 17.7. a zadání veřejné soutěže na dodavatele stavby by mělo být schváleno 10.8.

Souběžně bude v režii Krajské správy a údržby silnic Jihočeského kraje v průběhu práznin vybudováno pažení havarovaného úseku s cílem zajistit zřícení současné opěrné zdi a umožnit bezpečné provádění vlastni stavby.

Inhed po ukončení výběrového řízení na dodavatele by měli začít práce, nejprve od nejvíce postiženého úseku, který by měl být asanován do konce roku a pokud bude vše probíhat dle předpokladů, bude přes zimní období stavba přerušena a umožněna osobní doprava v ul.Pod Jáníčkem.

V jarním období bude ulice opět uzavřena až do dokončení celé stavby, tj.pravděpodobně celý rok 2018.

Pokud bude Obcí Holubov odsouhlasena možnost průjezdu autobusové linkové dopravy přes holubovskou náves(o tom rozhodne zastupitelstvo Holubova 12.7.), budou jízdní řády prakticky podobné jako dnes.V případě že nebude tato varianta odsouhlasena, průjezd spojkou Krásetín-Bořinak dopravce odmítá vzhledem k nedostatečným průjezdným profilům, musel by Jihočeský kraj hledat jiné řešení které by dopravní autobusovou obslužnost výrazně zkomplikovalo.

Zimní údržbu objíždkové trasy Holubov-Chlum přes Bořinka bude zajišťovat Správa a údržba silnic, středisko Český Krumlov.

Původně uvažované umožnění dočasného průchodu pěších, či průjezdu jednostopých vozidel v ul.Pod Jáníčkem není možné z důvodů rozhodnutí statika-opěrná zeď s komunikací se může kdykoliv zřítit.

Správa a údržba silnic,středisko Č.Krumlov, zajistí doplnění značení objíždkových tras vzhledem ke vzdálenějším cílů než pouze dnešní směr Chlum.

Proto důrazně žádáme všechny, aby respektovali zákaz průchodu a průjezdu ul.Pod Jáníčkem a průchod po schůdcích směrem Alej-Chlum.

 

 

Informace doplněné na základě výrobního výboru dne 14.6.2017

Na pracovním výboru byla předložena projektová dokumentace ve stavu“před dokončením“.

V místě havarie opěrné zdi dojde v délce 45 m k založení dvojitého záporového pažení pro budoucí zajištění stavební jámy.S ohledem na problematickou parcelu č.35 kde nelze identifikovat vlastníka bude stavba zatím rozdělena na Stavbu 1 a Stavbu 2.

Rozpočet stavby bude investorům předán do 22.6.2017.

Stavební úřad zajistí v dostatečném předstihu před začátkem stavby vyrozumění o nutnosti připojení přilehlých nemovitostí na nové kanalizační přípojky.

Dojde ke koordinaci tras vedení VO a NN a budou založeny rezervní chráničky pod novou komunikaci.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje určí požadavky objednatele(Jihočeský kraj) do rozpočtu stavby a koordinátor BOZP určí zároveň požadavky BOZP do rozpočtu stavby.

Další nové informace budeme nadále zveřejňovat na této stránce.

 

Velké dopravní problémy pro naše občany, zejména na chlumské straně Křemežského potoka ale i projíždějící návštěvníky, způsobila statická havárie na opěrné zdi komunikace „Pod Jáníčkem“. Tato komunikace je v majetku Jihočeského kraje a ve správě jeho příspěvkové organizace tj. Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zde územního pracoviště v Č. Krumlově. Na nevyhovující stav upozorňujeme již nejméně 15 let a byli jsme ubezpečováni, že tato stavba je prioritně uvedena v tzv. “bílé knize“ s realizací do pěti let. Když se ani po povodních v roce 2002 nic nedělo, vyslovil jsem kacířskou myšlenku, že kdyby velká voda v roce 2002 komunikaci strhla, konat by se muselo. To jsem ale netušil, že se tato myšlenka naplní, i když až po 15 letech.

Dne 17.5.  ve večerních hodinách jsem byl ze strany Správy a údržby silnic informován, že statik nařídil okamžité uzavření komunikace včetně schůdků do Chlumu, s tím, že ještě tentýž večer dojde k instalaci dopravního značení.

Hned v pátek 19.5. svolal Jihočeský kraj, jako vlastník komunikace schůzku všech zainteresovaných k projednání následného postupu. K mé úlevě se ukázalo z důvodů technických a finančních nemožné řešení pouze lokálního zajištění havárie s tím, že všechno bude směřovat co nejrychleji k plánované a projektované rekonstrukci celé komunikace.

Vás, občany bude ale hlavně zajímat informace o následujícím postupu:

Zhruba do prvního červnového týdne bude dopracována projektová dokumentace a výkaz výměr, pro veřejnou soutěž na dodavatele. Následovat bude nezbytné správní řízení u odboru dopravy Městského úřadu v Č. Krumlově. Odhadem na přelomu září a října bude stavba připravena na veřejnou soutěž a v závěru roku by mohli být zahájeny bourací práce. Pokud vše půjde bez větších problémů, jako stavař odhaduji realizaci na celý následující rok 2018.

Do doby zahájení realizace bude umožněn průchod pěších a cyklistů kolem domovní fronty v šířce ca 1 metr. Schůdky na Chlum jsou uzavřené, možné je využít trasu za lávkou po náhonu a ulicí Pod kopcem na náměstí.

Zároveň jednáme se Správou a údržbou silnic o vylepšení současného provizorního dopravního značení, které mate zejména cizí návštěvníky a možnosti dalších objížďkových tras , zejména Hamr-Lhotka. Trasa přes Olešnice je technicky nereálná. Dne 22.5. vydal odbor dopravy MěÚ Č. Krumlov rozhodnutí o povolení uzavírky ul. Pod Jáníčkem, zatím do konce května 2018 a dále rozhodnutí o podrobném dopravním značení které by se mělo v nejbližších dnech doplňovat.

Zároveň bude potřeba počítat s prodloužením dojezdových časů autobusové dopravy, neboť nemohou projíždět návsí obce Holubov, ale objížďkou přes Krásetín.

Závěrem prosím o respektování zákazu používání schůdků na Chlum, který je mnohdy, jak jsem se osobně přesvědčil porušován. Je to jen a pouze z důvodu ohrožení zdraví a života.

Prosím i o pochopení a toleranci této situace, věřím, že ji zvládneme jako jsme zvládli jiné obtížné situace a odměnou nám bude nová a bezpečná komunikace Pod Jáníčkem jak pro motoristy tak pro pěší.

S případnými podrobnými dotazy a připomínkami je možné se obracet na Krajskou správu a údržbu silnic, pracoviště Český Krumlov-pan Němeček, tel. 380709011.

Veškeré nové informace budeme okamžitě průběžně zveřejňovat na těchto stránkách-www.kremze.cz.

S úctou a přáním optimistických letních dnů plných příjemnějších zpráv.

Ing. Josef Troup, starosta