Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktuálně ze stavebního úřadu

Změny při zápisu staveb do katastru nemovitostí

U staveb nevyžadujících kolaudaci stavby dle § 119 stavebního zákona (zejména se jedná o stavby pro bydlení), které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, je stavebník povinen:  

  • oznámit stavebnímu úřadu dokončení této stavby ( viz. formuláře ).
  • před započetím užívání stavby zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (zejména revizní zprávy, tlakové zkoušky atd.).             

Stavební úřad po ověření, že stavba je dokončena, vyzve příslušný obecní úřad k přidělení čísla popisného / evidenčního. Následně stavbu zapíše do registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Povinností stavebníka je mít k dispozici veškeré doklady týkající se povolené stavby - orientační výčet (zde ke stažení). 

Povinnosti a  odpovědnost osob při přípravě a užívání staveb 

(zde ke stažení)

Upozornění pro stavebníky

V souladu s ust. § 96b stavebního zákona je příslušný k vydání závazného stanoviska o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací Městský úřad Český Krumlov, odbor úřad územního plánování, jakožto příslušný orgán územního plánování. Toto závazné stanovisko má být přílohou žádosti k územnímu řízení, oznámení záměru, společnému oznámení záměru atd. V případě nedoložení závazného stanoviska bude stavebník vyzván k jeho doplnění.

Žádost o závazné stanovisko ke stažení zde . 

 

Informace o schválených novelách

Ve sbírce zákonů pod částkou č. 86 vyšel zákon č. 169/2018 Sb. ze dne 16. 8. 2018 , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (k nahlédnutí zde) ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.                      

Účinnost zákona ode dne: 1. 9. 2018                   

 

Ve sbírce zákonů pod částkou č. 144 vyšel zákon č. 405/2017 Sb. ze dne 24. 11. 2017 (ke stažení zde), kterým se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb    

Účinnost zákona ode dne: 1. 1. 2018         

 

Ve sbírce zákonů pod částkou č. 33 vyšla vyhláška č. 66/2018 Sb. ze dne 20. 4. 2018 (ke stažení zde ), kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.     

Účinnost vyhlášky ode dne: 20. 4. 2018     

Závazná stanoviska orgánů územního plánování-Metodický pokyn 3. vydání 

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, vydalo 31.8.2018 metodický pokyn k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona (ke stažení zde ).

 

Krajinný ráz a výstavba dle - Správy CHKO Blanský les 

(zde ke stažení)