Městys Křemže
Městys Křemže
Městys Křemže

Městys Křemže

Městys Křemže se rozkládá v širokém údolí mezi nejvyšší horou Blanského lesa Kletí (1084 m n.m.) a Haberským pohořím s Klukem (741 mn. m.) na březích Křemežského potoka. Katastr celé obce měří 2685 ha a žije zde přibližně 2 850 obyvatel. K obci Křemže patří tyto osady: Chlum, Loučej, Lhotka, Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice, Mříč a rozhledna na Kleti.

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte prosím případné nedostatky.

Informace k havárii komunikace

„Pod Jáníčkem“

 • Informace k 20.8.2019:

Na základě rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu v Českém Krumlově je s platností od  20. srpna 2019 povoleno užívání komunikace Pod Jáníčkem. Zároveň s tímto upozorňujeme řidiče na změnu dopravního značení objízdné trasy Kozlík, to jest Olešnice-Pasíčka.

 • Informace doplněné k 27.5.2019

V současné době probíhají dokončovací práce na vodovodním řadu, nové elektrické síti(provádí ve vlastní režii fi Seterm pro společnost E-ON), dále ukládání zásypových vrstev pod vozovku.Následovat bude montáž svodidel na opěrnou zedˇa následně provádění vlastních konstrukčních vrstev vozovky a terénní úpravy.

Termín dokončení stavby je současně a definitivně(pevně doufáme) 19.8.2019, do kterého by mělo být dílo předáno investorovi.

Po předání díla a jeho zprovoznění bude následovat provedení nové lávky z Chlumu ke novým schůdkům, tj.po zprovoznění nového chodníku z Chlumu, aby tak byla zajištěna min.jedna bezpečná pěší trasa.

Na dotaz ohledně schůdků od obytné nemovitosti v ul.Pod Jáníčkem zasahujícím částečně do šířky nového chodníku, nám bylo projektantem, stavebním dozorem i zhotovitelem potvrzeno, že v tomto místě je zachována minimální průchozí šířka dle normových požadavků.Odstranění schůdků není technicky reálné.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 29.4.2019-kontrolní den

Termín dokončení stavby je současně 31.7.2019, který by měl být definitivní.Dne 30.4.2019, nastupuje firma Seterm, která zajišťuje pro společnost E-ON rekonstrukci el.vedení, tj.snesení stávajícího vzdušného vedení a položení nového zemního vedení-vzhledem k různým informačním šumům opětovně uvádím, že objekt elektrického vedení si již od projektové dokumentace až po vlastní realizaci zajišťuje výhradně společnost E-ON, i když jí byla nabízen již v rámci projektu společný postup Jihočeského kraje a Městyse Křemže jako spoluinvestorů.

Na vlastní stavbě komunikace je v ca polovině dokončena kanalizace, vodovod a pláň budoucí asfaltové vozovky, zhruba z poloviny jsou založeny obrubníky budoucího chodníku a pláň chodníku, osazeno je nové schodiště směr Chlum-alej.¨Nyní probíhá pokládka kanalizace a vodovodního řadu od křížení ul.Pod Jáníčkem a uličkou od náměstí směrem ke starému obecnímu úřadu a ukládání podkladních vrstev vozovky.

Z důvodu přepojování vodovodního uzlu ul.Pod Jáníčkem a Pod kopcem, které je zahájeno 29.4. bude pod dobu ca 14 dnů omezen vjezd do ul.Pod kopcem.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 25. 3. 2019

Na posledním kontrolním dnu dodavatel stavby informoval o nutném prodloužení termínu dokončení stavby ca o 2 měsíce (tj. začátek prázdnin) z následujících důvodů: ač byla firma E-ON, která si samostatně řeší vlastní objekt odstranění vzdušného vedení el. energie uložení nového zemního kabelu a přepojení objektů vyzvána již v loňském roce že je nutné z důvodu návaznosti dodržet harmonogram stavby, dosud žádné práce z její strany neproběhly. Dále se v prostoru pod bývalým obecním úřadem narazilo na skalní masiv, jehož částečné odstranění pro možnost uložení nového vodovodu a kanalizace bude časově náročnější, než byl předpoklad.

Dále dodavatel informoval, že v době provádění přepojování nového vodovodu na stávající z náměstí, v křižovatce ul. Pod Jáníčkem a Pod kopcem bude znemožněn vjezd do ulice Pod kopcem. O tomto omezení a jeho trvání budou včas obyvatelé ulice Pod kopcem dodavatelem informováni.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 25.1.2019

Od poslední informace pokračuje stavba dle věcného a časového harmonogramu.K dnešnímu dne je dokončena nejdůležitější část, tj.opěrná stěna komunikace.Zhruba v třetině je dokončena „hlava“ opěrné zdi, splaškové kanalizace.

V současném období je z klimatických důvodů stavba přerušena-plánovaná zimní přestávka, přesto některé práce pokračují.Jedná se zejména o izolace vnitřních ploch opěrné stěny geotextilií a dne 28.1.2019 budou zahájeny výkopové práce na dešťové kanalizaci v křižovatce ul.Pod Jáníčkem a spojce z náměstí za Jednozou.

Dodavatel stavby tak upozorňuje, že tato část bude od 28.1. nepřístupná.Dále upozorňuje, že využívání zamrzlých částí deponie výkopů na pravém břehu Křemežského potoka pod mostem, kteří někteří využívají jako přírodní kluziště, je na vlastní nebezpečí, neboť se jedná o součást staveniště.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 1.5.2018

Dne 23.4. byla podepsána smlouva o dílo se s vítěznou společností Metrostav a to jak ze strany Městyse Křemže, tak ze strany Jihočeského kraje.

Dne 11.5.2018 je hlavním investorem, tj.Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje svoláno předání staveniště firmě Metrostav.

Vzhledem k tomu, že jsem byl v posledních dnech opakovaně tázán na informaci, že firma Metrostav opět od smlouvy odstoupila uvádím(jak je i z výše uvedeného zřejmé), že tato informace je NEPRAVDIVÁ

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 3.4.2018

Dne 3.března 2018 proběhlo hodnocení nabídek na zhotovitele v rámci nového výběrového řízení.Vítěznou firmou se stala firma Metrostav.Následně běžely zákonné lhůty pro možné odvolání neúspěšných kandidátů.

Ve čtvrtek 29.3.2018 proběhla schůzka se stavbyvedoucím fi Metrostav k upřesnění umístění zařízení staveniště a meziskládky stavebního materiálu.Zde jsem obdržel informaci, že firma předpokládá nástup v druhé polovině dubna po schválení smlouvy radou Jihočeského kraje.

Dnes.tj.,3.4.jsem prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic obdržel informaci, že smlouva byla již schválena a nic již nebrání zahájení stavby.

Chce se říci zaplať pán Bůh, ale přesto, po všech avizovaných termínech uvěřím až uvidím bagry Pod Jáníčkem:-)

Ostatní informace:

Omlouváme se za výpadek semaforů na trase Olešnice-Kozlík-Křemže v ranních hodinách dne 3.4. , který byl způsobený vybitou baterií.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 5.2.2018

V úterý 30.1.2018, na žádost Jihočeského kraje schválila rada městyse zadání nového výběrového řízení na dodavatele stavby, po předchozím schválení téhož materiálu radou Jihočeského kraje.

Dle předloženého materiálu je nový předpoklad časového harmonogramu provádění stavby následující: Termín zahájení stavby duben 2018, dokončení stavby duben 2019, technologická zimní přestávka 3 měsíce.

Protože předpokládaných termínů byla již řada, beru nové termíny opravdu jako předpokládané za podmínky, že se v celém procesu výběrového řízení a vlastní stvby nevyskytnou opět nepředpokládané problémy.

Ostatní informace:

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu pomocné komunikace Olešnice-Kozlík zvláště v deštivém počasí bude v době přiznivých klimatických podmínek tato komunikace zhruba na týden uzavřena a bude provedena úprava povrchu.

Uzavírka bude vyznačena předem značkami a informace bude rovněž předem vyhlášena veřehným rozhlasem.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 8.1.2018

V pondělí 8.1. 2018 byla dokončena první etapa prací na havárii komunikace Pod Jáníčkem, tj.již dříve popisované zabezpečovací práce pro vlastní rekonstrukci.V současné době je provedeno svislé pažení a šikmé kotvy pod zbytkem komunikace pod přilehlou zástavbu.Staveniště je nyní zabezpečeno podle pokynů dozoru BOZP a jak znovu upozorňuji, na staveniště(obecně je známo že na každé staveniště) je vstup zakázán.

Termín zahájení vlastní stavby není dosud znám, neboť jak jsem informoval dříve, firma Eurovia odstoupila od své nabídky .

Dle informace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 3.1.2018, je připraveno zadání nové opakované soutěže na zhotovitele stavby, které bude předloženo k odouhlasení radě Jihočeského kraje a Městyse Křemže v nejbližším termínu( u rady městyse Křemže 16.1.).

Následně bude vypsáno nové výběrové řízení a vzhledem k zákonným lhůtám, které je třeba dodržet, předpokládám , že výsledek bude zám někdy koncem února.

Ostatní informace:

Semafory do objízdné trasy v Olešnici(Kozlík), byly dodány v týdnu před vánoci, po jejich kompletaci budou včetně dopravního značení osazeny v tomto týdnu(8.-12.1.)

Další objíždková trasa Lhotka-Hamr(Chlumeček) byla dokončena(vyasfaltována) 28.12.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 13.12.2017

Ve středu 13.12.2017 se uskutečnil kontrolní den na stavbě-provádění zabezpečovací vrtů a kotvení.

K dnešnímu dni je provedena cca polovina vrtů-vrtání probíhá kontinuálně. Zatím bylo vrtáním vždy dosaženo „rostlé“ skály, což je velmi důležité pro kotvení svislých ocelových nosníků.

Bohužel při vrtání dochází ke zvýšené prašnosti, kterou ovšem po dobu vrtání nelze ovlivnit jak potvrdil pracovník BOZP, který obdržel stížnost na prašnost.

Pokud dojde k statickým porůchám na objektech, budou tyto na základě provedených pasportů, tj.dokumentace stavu před zahájením prací, sanovány na náklady Jihočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že v části linie provádění vrtů se vyskytla geologická anomálie-přechod zvětralých hadců na pevné skále, je termín dokončení prací posunut do 31.ledna 2018 proti původnímu předpokladu dokončení prací do konce roku 2017.

Současně probíhá podél již osazených ocelových nosníků odkopávání komunikace a opěrné zdi a příprava pracovní plošiny pro následující vrtání a osazování šikmých kotev.

Ostatní informace:

Dle sdělení dodavatele budou semafory pro objízdnou trasu v Olešnici k dispozici v průběhu příštího týdne.

Asfaltování komunikace Hamr-Lhotka bude dokončeno v tomto týdnu.

Nové výběrové řízení na dodavatele stavby ze strany Jihočeského kraje nebylo dosud vypsáno.

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 13.11.2017

V ponělí 13.11.2017 bylo Jihočeským krajem-Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, vlastníkem komunikace, svoláno jednání týkající se předání staveniště !

Jednalo se o předání staveniště firmě Metrostav, která byla Jihočeským krajem vybrána k provedení přípravných zabezpečovacích prací, tj.kotevních vrtů(pozorný čtenář si jistě všimne, že odhad geologa ze srpna 2017, že zahájení vrtacích prací předpokládá v půlce listopadu, byl téměř na den přesný).

Znovu opakuji, že práce které nyní budou prováděny budou pouze přípravou pro vlastní stavbu.Půjde o statické zajištění přilehlých staveb a staveniště pro vlastní práce.

Podle sdělení stavbyvedoucího fi Metrostav by vlastní práce měly začít v průběhu příštího týdne, tj.od 20.11. Smluvní termín provedení je 4 týdny, vzhledem k ročnímu období a faktu, že nikdo pořádně neví na jaké podloží a překážky se při vrtání narazí, jsem k době provádění mírně skeptický.

Vlastní práce budou mít 3 etapy:

 • V první budou v ose komunikace prováděny vrty o průměru 30 cm, do hloubky ca 8 m.Do vrtů a skalního podloží se vsunou a ukotví ocelové“H“ profily.
 • V druhé etapě, bude komunikace a celé podloží až na úroveň založení nové zdi podél založených ocelových nosníků(tj.zhruba polovina komunikace) postupně odtěžována a směrem k potoku bude vytvořena pracovní plošina.Při odtěžování bude postupně do „H“profilů zasouváno bednění a tyto profily budou vzájemně propojeny ocelovými kotvami.
 • Ve třetí etapě budou z vytvořené plošiny prováděny šikmé vrty pod zbývající části komunikace až pod zástavbu, které budou osazeny kotvami propojenými se svislými nosníky osazenými v první etapě.

Příjezd stavební techniky bude z obou směrů, tj.jak od Křemže tak od Chlumu, přičemž vjezd do ulice Olešnice nebude omezen.

Velmi prosím o dodržování zákazu vstupu do prostoru staveniště v zájmu vlastní bezpečnosti.Rodiče prosíme aby poučili i své děti o nebezpečí která mohou na stavbě hrozit.

Kromě stavebního dozoru bude na stavbu dohlížet i pracovník BOZP.

Ostatní informace:

Trasa pro pěší po náhonu bude upravena recyklovaným asfaltem a bude zajišťována zimní údržba.Na trasu od lávky budou instalovány fotovoltaická svítidla.

Komunikace přes Olešnice(Kozlík), bude vyspravena v nejbližších dnech recyklovaným asfaltem a bude zajišťována zimní údržba.Na přelomu listopadu a prosince(dle přislíbeného dodání přenosných semaforů)bude provoz v Kozlíku řízen kyvadlově semafory vzhledem k stížnosti a zákazu vlastníka pozemku sloužícího nyní v polovině úseku jako výhybna pro tento účel.Zamezení vjezdu na tento pozemek bude proveden fyzickými zábranami.

Komunikace Hamr – Lhotka bude v průběhu listopadu opatřena asfaltovým krytem.

 • Informace k vlastní stavbě:

Dle dnešní informace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, firma Eurovia, která se stala vítězem tendru na dodavatele, v zákonné lhůtě k podpisu smlouvy odstoupila.

To znamená vypsání nového kola soutěže a samozřejmě nejasný termín zahájení vlastní stavby.Dle zatím optimistických předpokladů Jihočeského kraje to bude jaro 2018.

Závěrem bych rád zopakoval některá fakta: Havarovaná komunikace je v majetku Jihočeského kraje, který zajišťuje kompletně její administraci a realizaci.Naše obec se podílí na financování námi požadovaných objektů které nejsou součástí stavby Jihočeského kraje-tj.chodník, výměna vodovodního řadu, kanalizace, veřejné osvětlení a nové schody směr Alej-Chlum.

Tyto fakta uvádím z důvodu neustálých výtek směrem k obci, že na stavbě se nic neděje a to zejména z okruhu těch, kteří se ani o fakta nezajímají.

Zároveň opakuji, že fakta informace na webu Městyse Křemže jsou relevantní a ověřená.

Za jiné informace v lidovém podání či podání v mediích neručíme

S úctou, Ing. Josef Troup, starosta, Městys Křemže

 • Informace doplněné k 24.8.2017-výběrové řízení na dodavatele stavby

Dne 23.8.2017 se na Krajském úřadě konalo hodnocení nabídek na dodavatele vlastní stavby.Z 10 podaných nabídek kde kriteriem hodnocení byla nejnižší nabídková cena se na prvním místě umístnila firma EUROVIA s cenou celkovou včetně DPH 52.769.163, -Kč. Z celkových nákladů stavby činí podíl obce na vlastních objektech ca 9.500.000,-Kč.
Současně probíhá zákonná lhůta pro možnost odvolání neúspěšných uchazečů proti rozhodnutí zadavatele, pokud se tak nestane, může být uzavřena smlouva mezi investory, tj.Jihočeským krajem a Městysem Křemže.
Vlastní zahájení stavby je ale závislé na provedení přípravných zabezpečovacích prací, které jsem popisoval v předchozí informaci.

Ing. Josef Troup, starosta

 • Informace doplněné k 14.8.2017 na základě předchozího zřícení části opěrné zdi a komunikace a následného jednání zainteresovaných stran dne 14.8.2017

Ve čtvrtek 10.8. zhruba kolem 11 hodiny dopolední došlo zřejmě vlivem předchozího deště ke zřícení nejvice narušené části opěrné zdi a komunikace nad schůdky směrem do Chlumu.Schody byly z větší části zavaleny.Díky výpovědi očitého svědka zřícení bylo potvrzeno, že v době zřícení se v prostoru závalu nenacházela žádná osoba(i přes zákaz vstupu byla tato trasa některými využívána.
O havárii byl ihned vyrozuměn vlastník, tj.Jihočeský kraj porostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov.Pracovník SÚS se dostavil neprodleně a na místě bylo dohodnuto provedení dalšího fyzického zamezení nepovoleného vstupu ještě téhož dne.Informována byla i Policie ČR.(Jako zajímavost uvádím, že ca půl hodiny po havárii mě kontaktovali první zástupci medií a následně další evidentně s cílem přinést dramatický příběh.S některým bulvárními medii jsem na základě předchozí zkušenosti s neobjektivním a nevyváženým zpravodajstvím nekomunikoval).
O havárii a výzvě k zákazu vstupu do prostoru události jsme podávali zprávu ve dnech 10.-11.8. veřejným rozhlasem několikrát denně až do večerních hodin.

Následně byla na 14.8. svolána operativní schůzka všech zainteresovaných(vlastník, tj.Jihočeský kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, projektant, statik, geoinženýr,odbor dopravy MěÚ Č.Krumlov,stavební úřad Křemže a Městys Křemže) s cílem sjednotit další postup.
Výsledkem jednání je tento následný postup: do 18.8. zajistí statik se stavebním úřadem Křemže místní prohlídku a pasportizaci přilehlých objektů(2)  a výpočet statických hodnot jako podklad pro geotechniky.Do konce srpna provede geotechnická firma potřebné výpočty a dokumentaci pro zabezpečovací záporové pažení(důvodem tohoto pažení není vlastní havárie ale následné provádění vlastní stavby).Ná základě těchto podkladů provede Jihočeský kraj výběr dodavatele těchto speciálních vrtacích a kotevních prací.
Na mojo otázku, že naše občany bude zajímat zejména časový harmonogram vlastních prací, jsem byl informován, že předpoklad uvedených přípravných prací, tj.vrtání a osazení záporového pažení bude zhruba v polovině měsíce listopadu.
Z toho vyplývá, že předchozí časové předpoklady průběhu prací, (tj.provedení záporového pažení během prázdnin, v průběhu podzimu zahájení vastních prací na rekonstrukci, možné zprůjezdění komunikace osobní dopravou v zimním období, jarní opětovná uzavírka a pokračování prací) je bohužel nereálné.
Dne 23.8. se uskuteční zasedání komise k výběru nabídek na zhotovitele stavby.Zde je další velká neznámá , která by mohla způsobit další časové komplikace  a to , zda se některý z uchazečů neodvolá do rozhodnutí komise, jak je v dnešní době běžné.
Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout optimistější informace a znovu žádám a prosím, aby všichni, v zájmu svého zdraví a života respektovali zákaz vstupu do prostoru havárie, kde hrozí další pokračování destrukce.
Pro úplnost dodávám ,že zde uvedené informace vycházejí z jednání všech zainteresovaných stran, jsou objektivní a v tomto okamžiku aktuální.Všechny nové informace budou neprodleně doplňovány.Zprávy poskytnuté médii nemusí(jak jsem se již přesvědčil) poskytovat objektivní a úplné informace.
S úctou, Ing.Josef Troup,starosta,Městys Křemže

 • Informace doplněné na základě výrobního výboru dne 14.6.2017

Na pracovním výboru byla předložena projektová dokumentace ve stavu“před dokončením“.
V místě havarie opěrné zdi dojde v délce 45 m k založení dvojitého záporového pažení pro budoucí zajištění stavební jámy.S ohledem na problematickou parcelu č.35 kde nelze identifikovat vlastníka bude stavba zatím rozdělena na Stavbu 1 a Stavbu 2.
Rozpočet stavby bude investorům předán do 22.6.2017.
Stavební úřad zajistí v dostatečném předstihu před začátkem stavby vyrozumění o nutnosti připojení přilehlých nemovitostí na nové kanalizační přípojky.
Dojde ke koordinaci tras vedení VO a NN a budou založeny rezervní chráničky pod novou komunikaci.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje určí požadavky objednatele(Jihočeský kraj) do rozpočtu stavby a koordinátor BOZP určí zároveň požadavky BOZP do rozpočtu stavby.
Další nové informace budeme nadále zveřejňovat na této stránce.

 • Informace doplněné na základě porady k objízdným trasám veřejné autobusové dopravy a dalším postupu prací dne 11.7.2017

Dle informací ředitele Krajské správy a údržby silnic Jihočeského kraje je dokončen prováděcí projekt stavby.Vzhledem k výši předpokládaných nákladů stavby musí vyhlášení výběrového řízení a zadání výběrového řízení schválit rada kraje.Materiály budou radě předloženy v týdnu od 17.7. a zadání veřejné soutěže na dodavatele stavby by mělo být schváleno 10.8.

Souběžně bude v režii Krajské správy a údržby silnic Jihočeského kraje v průběhu práznin vybudováno pažení havarovaného úseku s cílem zajistit zřícení současné opěrné zdi a umožnit bezpečné provádění vlastni stavby.

Inhed po ukončení výběrového řízení na dodavatele by měli začít práce, nejprve od nejvíce postiženého úseku, který by měl být asanován do konce roku a pokud bude vše probíhat dle předpokladů, bude přes zimní období stavba přerušena a umožněna osobní doprava v ul.Pod Jáníčkem.

V jarním období bude ulice opět uzavřena až do dokončení celé stavby, tj.pravděpodobně celý rok 2018.

Pokud bude Obcí Holubov odsouhlasena možnost průjezdu autobusové linkové dopravy přes holubovskou náves(o tom rozhodne zastupitelstvo Holubova 12.7.), budou jízdní řády prakticky podobné jako dnes.V případě že nebude tato varianta odsouhlasena, průjezd spojkou Krásetín-Bořinak dopravce odmítá vzhledem k nedostatečným průjezdným profilům, musel by Jihočeský kraj hledat jiné řešení které by dopravní autobusovou obslužnost výrazně zkomplikovalo.

Zimní údržbu objíždkové trasy Holubov-Chlum přes Bořinka bude zajišťovat Správa a údržba silnic, středisko Český Krumlov.

Původně uvažované umožnění dočasného průchodu pěších, či průjezdu jednostopých vozidel v ul.Pod Jáníčkem není možné z důvodů rozhodnutí statika-opěrná zeď s komunikací se může kdykoliv zřítit.

Správa a údržba silnic,středisko Č.Krumlov, zajistí doplnění značení objíždkových tras vzhledem ke vzdálenějším cílů než pouze dnešní směr Chlum.

Proto důrazně žádáme všechny, aby respektovali zákaz průchodu a průjezdu ul.Pod Jáníčkem a průchod po schůdcích směrem Alej-Chlum.

 • Informace doplněné na základě výrobního výboru dne 14.6.2017

Na pracovním výboru byla předložena projektová dokumentace ve stavu“před dokončením“.

V místě havarie opěrné zdi dojde v délce 45 m k založení dvojitého záporového pažení pro budoucí zajištění stavební jámy.S ohledem na problematickou parcelu č.35 kde nelze identifikovat vlastníka bude stavba zatím rozdělena na Stavbu 1 a Stavbu 2.

Rozpočet stavby bude investorům předán do 22.6.2017.

Stavební úřad zajistí v dostatečném předstihu před začátkem stavby vyrozumění o nutnosti připojení přilehlých nemovitostí na nové kanalizační přípojky.

Dojde ke koordinaci tras vedení VO a NN a budou založeny rezervní chráničky pod novou komunikaci.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje určí požadavky objednatele(Jihočeský kraj) do rozpočtu stavby a koordinátor BOZP určí zároveň požadavky BOZP do rozpočtu stavby.

Další nové informace budeme nadále zveřejňovat na této stránce.

Velké dopravní problémy pro naše občany, zejména na chlumské straně Křemežského potoka ale i projíždějící návštěvníky, způsobila statická havárie na opěrné zdi komunikace „Pod Jáníčkem“. Tato komunikace je v majetku Jihočeského kraje a ve správě jeho příspěvkové organizace tj. Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zde územního pracoviště v Č. Krumlově. Na nevyhovující stav upozorňujeme již nejméně 15 let a byli jsme ubezpečováni, že tato stavba je prioritně uvedena v tzv. “bílé knize“ s realizací do pěti let. Když se ani po povodních v roce 2002 nic nedělo, vyslovil jsem kacířskou myšlenku, že kdyby velká voda v roce 2002 komunikaci strhla, konat by se muselo. To jsem ale netušil, že se tato myšlenka naplní, i když až po 15 letech.

Dne 17.5.  ve večerních hodinách jsem byl ze strany Správy a údržby silnic informován, že statik nařídil okamžité uzavření komunikace včetně schůdků do Chlumu, s tím, že ještě tentýž večer dojde k instalaci dopravního značení.

Hned v pátek 19.5. svolal Jihočeský kraj, jako vlastník komunikace schůzku všech zainteresovaných k projednání následného postupu. K mé úlevě se ukázalo z důvodů technických a finančních nemožné řešení pouze lokálního zajištění havárie s tím, že všechno bude směřovat co nejrychleji k plánované a projektované rekonstrukci celé komunikace.

Vás, občany bude ale hlavně zajímat informace o následujícím postupu:

Zhruba do prvního červnového týdne bude dopracována projektová dokumentace a výkaz výměr, pro veřejnou soutěž na dodavatele. Následovat bude nezbytné správní řízení u odboru dopravy Městského úřadu v Č. Krumlově. Odhadem na přelomu září a října bude stavba připravena na veřejnou soutěž a v závěru roku by mohli být zahájeny bourací práce. Pokud vše půjde bez větších problémů, jako stavař odhaduji realizaci na celý následující rok 2018.

Do doby zahájení realizace bude umožněn průchod pěších a cyklistů kolem domovní fronty v šířce ca 1 metr. Schůdky na Chlum jsou uzavřené, možné je využít trasu za lávkou po náhonu a ulicí Pod kopcem na náměstí.

Zároveň jednáme se Správou a údržbou silnic o vylepšení současného provizorního dopravního značení, které mate zejména cizí návštěvníky a možnosti dalších objížďkových tras , zejména Hamr-Lhotka. Trasa přes Olešnice je technicky nereálná. Dne 22.5. vydal odbor dopravy MěÚ Č. Krumlov rozhodnutí o povolení uzavírky ul. Pod Jáníčkem, zatím do konce května 2018 a dále rozhodnutí o podrobném dopravním značení které by se mělo v nejbližších dnech doplňovat.

Zároveň bude potřeba počítat s prodloužením dojezdových časů autobusové dopravy, neboť nemohou projíždět návsí obce Holubov, ale objížďkou přes Krásetín.

Závěrem prosím o respektování zákazu používání schůdků na Chlum, který je mnohdy, jak jsem se osobně přesvědčil porušován. Je to jen a pouze z důvodu ohrožení zdraví a života.

Prosím i o pochopení a toleranci této situace, věřím, že ji zvládneme jako jsme zvládli jiné obtížné situace a odměnou nám bude nová a bezpečná komunikace Pod Jáníčkem jak pro motoristy tak pro pěší.

S případnými podrobnými dotazy a připomínkami je možné se obracet na Krajskou správu a údržbu silnic, pracoviště Český Krumlov-pan Němeček, tel. 380 709 011.

Veškeré nové informace budeme okamžitě průběžně zveřejňovat na těchto stránkách - www.kremze.cz

S úctou a přáním optimistických letních dnů plných příjemnějších zpráv.

Ing. Josef Troup, starosta