Městys Křemže
Městys Křemže
Městys Křemže

Městys Křemže

Městys Křemže se rozkládá v širokém údolí mezi nejvyšší horou Blanského lesa Kletí (1084 m n.m.) a Haberským pohořím s Klukem (741 mn. m.) na březích Křemežského potoka. Katastr celé obce měří 2685 ha a žije zde přibližně 2 900 obyvatel. K obci Křemže patří tyto osady: Chlum, Loučej, Lhotka, Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice, Mříč a rozhledna na Kleti.

Poplatky za odpad

Formulář - Ohlašovací povinnost z titulu trvalého pobytu     formát.pdf 

Formulář - Ohlašovací povinnost- vlastník nemovitosti bez osob přihlášených k trvalému pobytu    formát. PDF 

Formulář - žádost o vrácení přeplatku  (vrací se přeplatek 200,- Kč a více)

 

INFORMACE K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD

Podle obecně závazné vyhlášky městyse Křemže č. 6/2021 je poplatníkem poplatku:

1.  Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

  •  základní sazba poplatku za osobu je 450,- Kč za rok
  •  úlevu mají osoby ve věku 80 let a více, ti platí 225,-Kč za rok
  •  děti narozené v průběhu roku hradí poplatek až od roku následujícího
  •  povinnost uhradit poplatek se týká i cizinců, kteří mají na území obce povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí (formulář)

2. Vlastník domu, bytu, nebo stavby pro rekreaci ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná  fyzická osoba a která je umístěna na území obce

- za každou výše uvedenou nemovitost je vlastník povinen uhradit poplatek 450,- Kč za rok

Poplatek je splatný jednorázově ve všech případech od 1. ledna do 30. dubna běžného roku.Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek v poměrné výši splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsob úhrady poplatku:

  • - v hotovosti nebo platební kartou na matrice Úřadu městyse Křemže
  • - převodem na účet č. 0580025369/0800 u České spořitelny

  v případě platby na účet je nutné uvést správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce také jméno, příjmení a adresu.

Variabilní symbol pro úhradu byl každému poplatníkovi automaticky vygenerován v evidenčním systému poplatků a zůstává stejný i pro následující období. Prosíme ty, kdo budou platit poplatek bezhotovostně aby si vyžádali informaci o variabilním symbolu na tel. 380 741 126 ( p. Jakešová, p. Hlavicová) nebo e- mail: matrika@kremze.cz , v případě vyplnění formuláře (Ohlašovací povinnost……) bude variabilní symbol automaticky zaslán na e-mail.

Ohlašovací povinnost: Pokud bude plátce platit poplatek za více osob (rodina, dům apod.), nebo pokud uplatňuje nárok na osvobození, nebo pokud se doručovací adresa liší od adresy trvalého pobytu je povinen podat Ohlášení na formuláři, který je vložen do tohoto čísla Křemežska a který je také k dispozici na internetových stránkách obce.  Důležité je to hlavně pro správné přiřazení platby k jednotlivým poplatníkům.

Pokud bude poplatník hradit poplatek jen za svoji osobu, má adresu trvalého pobytu stejnou jako doručovací, neuplatňuje nárok na žádné osvobození, tak nemusí ohlášení podávat, neboť údaje rozhodné pro vyměření poplatku úřad zjistí z rejstříků nebo evidencí do nichž má zřízen automatický přístup. Jen si v případě bezhotovostní platby musí vyžádat variabilní symbol.